Posts Tagged With: chợ tình khau vai

Chợ tình Khau Vai
Posted in Giới thiệu
December 6, 2017

Nguồn gốc phiên chợ tình Khau Vai, Hà Giang

Chợ tình Khau Vai có thể nói là phiên chợ mang những nét độc đáo nổi tiếng nhất của cao…